Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
ARTEP PRAHA s.r.o.
se sídlem Královická 15a/49, 100 00 Praha 10
identifikační číslo: 65414543
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 44931
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mapylasky.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ARTEP PRAHA s.r.o., se sídlem Královická 15a/49, 100 00 Praha 10, identifikační číslo: 65414543, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 44931 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese mapylasky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 48 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2900772152/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  3. bezhotovostně platební kartou.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 25 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 17), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 28 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@mapylasky.cz.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 29 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 29 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 4. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 5. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 6. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 7. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 8. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 9. Ustanovení uvedená v čl. 41 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 10. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 11. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ve znění pozdějších předpisů, zejména pak nařízení o “GDPR”. Podmínky za jakých jsou údaje kupujícího zpracovávny jsou popsané v dokumentu o Ochraně osobních údajů, který je ke stažení zde.

DORUČOVÁNÍ

 1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Královická 15a/49, 100 00 Praha 10, adresa elektronické pošty info@mapylasky.cz
FAQ

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Pro koho jsou workshopy určeny?

Pro všechny páry, které mají zájem o zkvalitnění jejich vztahu.

Jak mohu přesvědčit partnera, aby navštívil tento workshop?

V prvé řadě je třeba si uvědomit, že jakákoli forma přesvědčování, nátlaku či manipulace není tou nejlepší cestou. Mnohem smysluplnějším přístupem je hledat způsoby, jak partnera navnadit, zaujmout a motivovat. Umožnit mu vidět pozitiva této nové zkušenosti. Dosáhnout jeho otevřenosti může trvat nějaký čas, trpělivost však i v tomto případě přináší růže.

Velkou pomocí může být přečtení knihy Sedm principů spokojeného manželství, návštěva naší přednášky nebo využití koučovacích karet dostupných na našem e-shopu. Nenaplní-li akce vaše očekávání, máte 100 % záruku spokojenosti a možnost dostat vaše peníze zpět.

V případě potřeby nás kontaktujte pro radu (Petr – , Lucie – ) nebo si přečtěte zkušenosti účastníků zde.

Je tento workshop „všelék“?

Ne není. Stejně jako v mnoha jiných případech, workshop je skvělý nástroj, ale je na každém z nás jak jej uchopí. Každý partnerský vztah je originál a zmi??ované principy jsou bránou k tomu, naučit se v něm šťastně fungovat a hledat svoje přístupy a cesty. Avšak bez naší péče a každodenní láskyplné pozornosti sebelepší „lék“ ztratí svůj účinek.

Jak workshop probíhá?

Během našeho setkání vás nejprve seznámíme se základními principy, vysvětlíme a předvedeme cvičení s upozorněním na slepé uličky, které vás v průběhu mohou překvapit a zbytečně zablokovat potenciál dané situace. Poté budete mít dostatek času si sami v páru celou interakci vyzkoušet. My budeme po celou dobu k dispozici pro jakékoli vysvětlení, podporu či individuální sdílení.  

Kde workshopy probíhají?

Dáváme si záležet s výběrem prostředí, které je příjemné, přátelské, poskytne dostatek místa pro všechny účastníky, dostatečný komfort a pocit soukromí. Ideálně také něco dobrého na zub J

Stačí navštívit jeden workshop?

Víme, jak sladké by bylo slyšet, že ano. Jako by šlo o zázračný elixír fungující přes noc. Pravda je ovšem jiná. Vztah s druhým člověkem, jeho rozvíjení a péče o něj, jsou dlouhodobým procesem, který nikdy nekončí. Je jako rostlina, která potřebuje životodárnou vláhu. Také nás nenapadne přemítat nad tím, proč nestačí zalít ji pouze jednou.

Jsme v době „instantních“ a „jednorázových“ řešení, v rychlém světě, který vytváří tlak na výkon a efektivitu. Dlouhodobě šťastný vztah však nevybudujeme přes noc, stejně jako si za jeden den neosvojíme cizí jazyk. Přesto však stojí za to investovat. Stačí si uvědomit, co všechno můžeme získat, nejen to, co v danou chvíli vkládáme.

Co když nebudu s workshopem spokojen/a?

Ještě předtím, než náš workshop úplně zavrhnete, zkuste se podívat na důvod vaší nespokojenosti. Je to kvalita našeho průvodcovství a předávání informací? Způsob vedení workshopu? Prostředí? Pokud jde o něco z tohoto soudku, budeme vděční za konstruktivní zpětnou vazbu, která nás posune dál a zkvalitní hodnotu, kterou vám poskytujeme.

Může se ovšem stát, že si ze setkání odnášíte frustraci spojenou s něčím jiným. Práce v partnerství se často dotýká témat, které velmi rádi přehlížíme, jsou nepohodlná, zametená pod kobercem a spojená s nepříjemnými emocemi. Jejich připuštění a odvaha neodmítat je může být ve skutečnosti počátkem určitého vysvobození z jejich popírání a začátkem kvalitnějšího a hlubšího vztahu s druhým člověkem. Proto zkuste nechat věci „sednout“, zaujmout roli nezúčastněného pozorovatele a celou situaci zhodnotit až s odstupem času. Uvidíte třeba skutečné, hlubší příčiny vašich nepříjemných pocitů, které mohou být právě tím nejcennějším ziskem.

Pokud ovšem i přesto nebudete spokojeni s hodnotou a úrovní workshopu, své peníze můžete získat zpět. Postačí učinit tak do 30 dnů písemnou formou s vysvětlením vašeho stanoviska.

Co s sebou?

Naše doporučení je otevřená mysl, pohodlné oblečení, pero a zápisník.

Můžeme se workshopu zúčastnit, přestože nejsme manželé?

Ano! Workshop pro páry je otevřený pro VŠECHNY páry – sezdané i nesezdané, heterosexuální i homosexuální.

Mohu na workshop přijít sám/sama v případě, že se mi nedaří partnera přesvědčit, aby se také zúčastnil? 

Bohužel ne. Naše workshopy jsou sestaveny jako interaktivní a zážitkové pouze pro kompletní páry. Je však možné zúčastnit se například našich přednášek, které jsou přístupné pro každého.

Rád/a bych se zúčastnil/a vašeho workshopu, ale můj partner si potrpí na soukromí a nemá rád skupinová sezení. 

Přednášková část workshopu se sice uskuteční ve skupině, ale všechna cvičení budete provádět pouze se svým partnerem a nebude vyžadována interakce s ostatními páry. Jakákoliv další sdílení svých zkušeností, která mohou být velkým přínosem pro celou skupinu, budou pouze na vás.

Kolik párů se workshopu zúčastní?

Workshopů se účastní 10 až 20 párů.

Hodí se váš workshop i pro nás, když nemáme žádné opravdu velké problémy? 

Ano! Páry, které navštěvují naše workshopy, se většinou dělí do dvou kategorií: ti, kteří chtějí zlepšovat, a ti, kteří chtějí napravovat. Tleskáme párům, které jsou natolik moudré, že navštěvují naše workshopy pro zkvalitnění jejich vztahu. Zpětná vazba od párů z obou kategorií nám ukazuje, že jsou pro ně workshopy velmi přínosné.

Mělo by pro nás smysl navštívit váš workshop, když žijeme odděleně nebo jsme právě v rozvodovém řízení? 

Každý vztah je jedinečný a workshopů se mohou účastnit i páry, které žijí odděleně nebo už zahájili rozvodové řízení (což potvrzují zkušenosti ze zahraničních seminářů). Tyto páry opakovaně hlásí, že pro ně byl workshop velmi užitečný. Zejména máte-li s partnerem děti, kvalitnější vztah vám dom budoucna velmi pomůže, přestože již nebudete životní partneři.

Máme si před workshopem přečíst knihu Sedm principů spokojeného manželství?

Workshop sám o sobě je dostačující. Není třeba nic předem studovat. Přečtení knihy s předstihem však může obohatit zážitek z workshopu, protože vás obeznámí s podstatou výzkumných koncepcí a jejich aplikace. Kniha je nedílnou součástí studijních materiálů, které od nás získáte v rámci účasti na workshopu.

Zajišťujete hlídání dětí? 

Ne, možnost hlídání dětí se u nás nenabízí.

Je možná sleva?

Ano, a to pro páry do věku 25 let. Vážíme si každého mladého páru, který se již v raném věku zajímá o tuto problematiku a je ochoten do vztahu investovat, aby dlouhodobě fungoval. Proto každý, komu je méně než 25 let, získá slevu 15 %.

Stačí při objednávce v e-shopu zadat kupon UNDER25 a do poznámky uvést svůj věk. 

Co když nám to s partnerem v podstatě funguje, ale potřebovali bychom vztah trochu oživit? Byl by workshop vhodný i pro nás?

Ano, rozhodně. Páry, které spolu vycházejí „bez problémů“ referují, že workshop zapůsobil jako osvěžení a znovunastartování jejich vztahu. Gottmanova metoda používá širokou paletu výzkumů a nástrojů a vždy je možné naučit se něco nového. Workshop přináší dopl??ující dovednosti a informace, které podle párů pomáhají obohacovat jejich vztah.

Co dělá z Johna Gottmana „odborníka“ na manželství a rozvody?

V uplynulých 35 letech studoval Dr. Gottman, dnes emeritní profesor na University of Washington, více než 3000 párů v rámci svého výzkumu (včetně výzkumu predikce rozvodovosti) a s dalšími 4000 páry se setkával při výzkumu intervencí a terapie. Krom toho pracoval společně se svou ženou Dr. Julií Gottmanovou s více než 8000 párů při workshopech a terapeutických sezeních. Po celém světě je na Gottmanovu metodu vyškoleno čtrnáct tisíc klinických psychologů, z nichž mnozí prošli výcvikem přímo u Johna a Julie Gottmanových.

V nedávné době byl Dr. John Gottman zvolen v publikaci Psychotherapy Networker jedním z 10 nejvlivnějších terapeutů minulého čtvrtstoletí. Krom toho si během 35 let věnovaných revolučnímu výzkumu manželství a rodičovství zasloužil řadu významných ocenění, mimo jiné:

Dr. Gottman je autorem 190 publikovaných vědeckých článků a autor či spoluautor 40 knih.

Podrobnější informace o zkušenostech a výzkumných studiích Dr. Gottmana najdete zde.

Kdybyste měli shrnout 35 let výzkumu Johna Gottmana do dvou bodů, jak by zněly?

Kdybychom mohli vstoupit do „Laboratoře lásky“ a zjistili, že spadáme do kategorie s vysokou pravděpodobností rozvodu, znamená to, že už nemáme šanci? Měli bychom se raději rozejít hned, i když se nám náš vztah zdá v pořádku?

Ne! Nejdůležitější objevy, které byly během výzkumu učiněny, se týkají toho, jak rozvodům předcházet. Proto víme, co by měly páry dělat jinak, aby svůj vztah posílily. Pokud změní negativní způsob chování, který je předzvěstí rozvodu, na pozitivnější, jenž značí úspěch, může se směřování jejich vztahu výrazně změnit a vylepšit.

Kterou z prací či knih Johna Gottmana byste doporučili k prostudování, abychom lépe pochopili jeho výzkum zaměřený na predikci rozvodovosti?

Doporučili bychom vám Sedm principů spokojeného manželství.

Dr. Gottman uskutečnil v této oblasti dlouhou řadu výzkumů. Některé z jeho nejzásadnějších výzkumných studií, článků a knih najdete zde.

http://www.johngottman.net

http://www.gottman.com/research/research-faqs/citations-noted-in-the-faqs/

http://www.johngottman.net/?page_id=7

 

×
100% záruka

V případě nespokojenosti s hodnotou a úrovní workshopu máte možnost dostat své peníze zpět. Můžete tak učinit do 30 dnů písemně s vysvětlením. Podmínkou vrácení peněz je účast na akci.

 
×

Gottman Seven Principles Educator Certificate-page-001

×
Ing. arch. Lucie Němcová

Můj životní příběh

Nikdy pro mne nebylo snadné nacházet svoji životní cestu, neboť mne lákala a bavila spousta věcí. Být kreativní, malovat a vytvářet krásné věci, stejně jako jít do hloubky, filozofovat, objevovat aspekty lidské bytosti, rozkrývat naše chování a způsoby fungování, to vše bylo lákavé. Od malička jsem tedy hrála na klavír, učila se nejrůznější výtvarné techniky, tančila… A později nejvíc milovala nekonečné rozhovory a filozofování o smyslu života :), pro což nebylo snadné najít parťáka. Málokdo rozuměl mému vnitřnímu světu a byl naladěn na stejnou vlnu.

V dobách střední školy, po krátké úvaze, zda nevykročit cestou studia psychologie, jsem se rozhodla pro kreativní a pestrou pouť architektury, neboť pro mne zahrnovala opravdu hodně: práci s prostorem a hmotou, tvorbu hezkého prostředí, představivost, umělecký aspekt, činnosti z oblasti grafiky, studia ergonomie a potažmo psychologie člověka, možnost vybrat měřítko od interiérového detailu po urbanismus měst. Naplňovala mne tato pestrá škála činností a představa viditelného, hmatatelného a krásného výsledku mé práce, stejně jako spolupráce s lidmi, vnímání jejich příběhu a potřeb a postupné utváření jejich domova. Do této podoby jsem však tuto profesi nikdy nedovedla a architektonická praxe zůstala zejména u práce s počítačem. I k mému překvapení nebyly ambice a chuť tuto kariéru opravdu rozvinout. A tak jsem svůj vnitřní hlas poslechla a krůček po krůčku odkrývala další dobrodružství.

Všestranná architektonická cesta mi však dala a dává hodně. Již na studiích mne moje intuice vedla k práci s přírodními materiály. Jak navrhovat šetrně k přírodě? Jak navrhovat prostor podporující člověka? Musí existovat kompromis výhodný pro obě strany a ne na úkor jedné z nich. Kámen, hlína, dřevo, přírodní stavitelství, energetické úspory – to vše bylo v centru mého zájmu. Lákaly mne věci trošku mimo hlavní proud, kde byly opěvovány precizní minimalistické stavby převážně z pohledového betonu.

Paralelně se již od střední školy prohluboval můj zájem o zdravou stravu a zdravý životní styl obecně. Jak se cítit skvěle, zároveň být zdravá, štíhlá a výborně se najíst (hlavní faktor pro mne jako požitkáře). Neuvěřitelně mne naplňovalo učit se, jak sobě a svému tělu mohu dopřát to nejlepší po všech stránkách. Samostudium nejrůznějších úhlů pohledů na stravování mne přivedlo až k čínské medicíně, jejíž principy mne fascinovaly. Dávaly smysl ve své provázanosti a mnoho vrstevnatosti, vztahováním se k vyššímu celku, k vyšším přírodním cyklům. Braly v potaz víc, než jen strohou nutriční hodnotu jídla. Zahrnovaly vliv přírody, ročních období a mnoho dalšího. Nebyly ani zdaleka pouze o jídle.

Právě tady, ve východní filosofii, se mohly k mému nadšení krásně setkat minimálně dva moje zájmy – architektura a zdravý životní styl (a jak se ukázalo, nejen ty). Byly zde popisovány na stejných obecných základních principech. Souvisely spolu navzájem. Stejně jako jídlo, také prostor ovlivňoval zdraví, energii a život člověka a já mohla poznávat fascinující klíče, podle kterých tyto zákonitosti fungují. Hledání a nacházení souvislostí a vnímání celku jako takového mne naplňuje dodnes. A platí všeobecně. Stejně jako se celostní medicína zabývá člověkem v rámci celku, také architektura může jít stejnou cestou a vnímat řadu provázaností.

Následovalo roční studium školy feng shui, které mi zprostředkovalo nádherné principy taoismu. Pokoru k přírodním silám daleko přesahujících člověka, učení, jak plynout s proudem a neztrácet energii, jak využívat přirozené cykličnosti přírody ve svůj prospěch, jak vnímat svoji vlastní cykličnost. Jak nechávat věci být, nelpět, nechat je utvořit, netlačit příliš, když je situace zablokovaná a zároveň efektivně tvořit. Moudrosti, které mi v životě slouží dodnes a dalece přesahují rámec hmoty a stavitelství.

Baví mne nevytrhávat věci z kontextu a studovat jejich vzájemné souvislosti a propojení (tělo – mysl – prostor – vztahy a další). Náš život je spřádán z mnoha vláken, stojí na několika pilířích. Zaměřím-li se pouze na jeden z nich, ostatní začnou chátrat, až přestanou úplně fungovat a celá stavba spadne. Vnímám, že není řešením slepě zaměřit pozornost pouze jedním směrem. Záleží na tom, jak žiji, jak se chovám k sobě, ke svému tělu, jak se stravuji, jaké mám vztahy s rodinou, partnerem a přáteli, jaká je moje práce, v jakém prostředí žiji, jak přemýšlím, zda naplňuji svůj potenciál. Nic z toho nemohu označit jako vedlejší.

Celý život mne vede k činnosti, která pro mne bude mít vyšší smysl. Nejen, že v ní zhodnotím svoje schopnosti a talenty, ale také bude mít pro mne důležitý přesah. Hodnotu pro někoho dalšího. Ucítím z ní vnitřní naplnění, které je víc než sebelepší plat. A architektura se nezdála být tím, co by mi tento pocit přinášelo…

Po ukončení vysoké školy se život překlopil do jiné roviny. Dosažení do té doby jasně nalinkovaných cílů vystřídal nekonečný oceán možností a já najednou neuměla vybrat směr. K tomuto pocitu se přidala stagnace v mnoha dalších oblastech. V mém vztahu vládlo poklidné bezvětří, které ovšem současně postrádalo životní jiskru. Držela jsem se v jistých vodách, přestože jsem již tušila, že něco dožilo a já toužím po úplně jiném životě.

Postupné uvědomění a intuice, že způsob, kterým žiji, mi nevyhovuje a může být až neuvěřitelně ovlivněn prostředím, kde člověk vyrostl, mne dovedly k rozhodnutí vydat se na cestu vlastního poznávání. Stačil měsíc a začaly se dít změny, které postupně během následujícího půl roku rozmetaly vše, co se v mém životě doposud zdálo pevné jako skála. Domnělé jistoty se rozlétly jako domek z karet a konfrontovaly mne s mými největšími obavami a zraněními. Změna práce, rozchod, rychlé stěhování, ztráta rodinného majetku i rozvod rodičů se načasovaly téměř do totožného momentu přelomu roku 2012 a 2013, musely být vyřešeny v rámci několika týdnů a probouzely ve mně nejrůznější emoce: ponížení, strach z opuštění a samoty, z budoucnosti, z nedostatku, pocit téměř nulové hodnoty, bolest ze ztráty domova a další.

Asi nebude překvapením, že právě tyto chvíle byly těmi největšími učiteli, skrze které jsem si poprvé v životě osahala část svojí síly, naučila se nelpět a oprostit se od řady hmotných i nehmotných věcí, vztahů, představ, snů… Sama jsem nebyla schopna vykonávat změny v tu správnou chvíli, když intuice z nitra jasně hovořila. Přišly tedy samy jako tsunami a rozmetaly vše, na co přišly. Naučily mne pohlížet na změnu v životě jako jedinou jistotu, jako nádherný princip, který souvisí s naším přirozeným růstem, vývojem a poznáním. Jako něco, co přináší čerstvou a osvěžující energii do mého života, umožňuje nový pohled, nový nádech a nový začátek.

Cesta mého sebepoznání vedla a stále vede různými zákoutími. Od těch klasických psychoterapeutických, přes intenzivní cestu tantry a práce s tělem a energií, cestou ženských setkání a uvědomování si hodnot a potenciálu vlastního ženství až po různé konstelační techniky. Znovuobjevování vlastní životní energie, radosti ze života, klidu a možnosti směřovat svůj život tam, kam toužím, mi jen potvrdilo správnost rozhodnutí pustit se do těchto neprozkoumaných (a někdy pěkně záludných) vod.

Baví mne studovat život v jeho podstatě, žít ho, milovat každodennost a všechny své poznatky sdílet. Inspirovat se, ale také inspirovat dál. To je pro mne prozatím nejvíce naplňující činnost. Navzájem se podporovat, být v životě více tvůrčí a sdílet svoje osvědčené poznatky.

To vše mne přivedlo až na místo, kde jsem dnes.

Cesta architektury

Můj zájem o stavění z přírodních materiálů vedl až k aktuální pozici redaktorky časopisu Dřevo&Stavby, kde šířím osvětu na téma dřevostaveb. V plné šíři se zde projevil také můj další koníček, kterým je psaní. Stále přicházejí poznatky zapadající do mozaiky celostního stavitelství, počínaje přírodními materiály, přes principy feng shui, vnímání energie v prostoru, až po posvátnou geometrii.

Cesta léčivého jídla

Chuť poznávat a být zdravá a plná energie mne přivedla ke stravě převážně rostlinného původu. Tato zkušenost se nejen projevila na mém těle, ale také na množství energie a absenci nemocí.

Cesta ženy, cesta energie

Práce s tělem, změna vztahu k němu i sobě jako takové, respekt, schopnost říct ne, schopnost konat v souladu s tím, co potřebuji, vnímání vlastní proměnlivosti a cykličnosti, naslouchání vlastní intuici, nelpění na dokonalosti (sebe/světa/života/partnera), následování toho, co chci, namísto toho, co musím… To vše jsou plody převážně tantrické cesty a cesty léčení pochroumaného ženství, jehož znovupochopení mi do života každý den přináší obrovské dary. Větší radost, lehkost, přijetí svých kvalit a velké množství energie, kterou zbytečně neplýtvám na to, být „ženou v kalhotách“, jak nás dnešní společnost nutí.

Cesta Mapy lásky

Projekt Mapy lásky se stal součástí mojí cesty díky Petrovi a jeho pozvání ke spolupráci. V tu chvíli jsem nedokázala vůbec dohlédnout kvality a potenciál této společné cesty, které vidím teď.
Vztahy jsou součástí našich životů od prvního nádechu až po poslední výdech. Jsou hned po vztahu k sobě samému tím nejzásadnějším, co ovlivňuje kvalitu našeho žití. A přesto jim věnujeme tak malou pozornost a péči.

Toto společné dobrodružství je pro mě jedinečnou příležitostí sdílet nádherné jednoduché principy (obohacené o vlastní zkušenosti z deseti let partnerských vztahů a celoživotní z těch dalších) dál tak, aby mohly měnit životy. Krůček po krůčku, ale s jistotou. Hravou a zábavnou formou. Sami s Petrem stavíme náš pracovně-přátelský vztah na těchto základech a s úžasem sledujeme, jakou proměnu k lepšímu to přináší a jak se nám v něm skvěle funguje.

Těším se na společné tvoření, roli průvodce na vaší/naší cestě, kde budeme společně sdílet krásné poznání manželů Gottmanových.

S láskou

Lucie

×
Petr Koch

Můj životní příběh:

Cesta k mé vědomé osobní transformaci začala v roce 2009 pádem ze střechy rodinného domu. Přežil jsem zázrakem a utrpěl „pouze“ zlomeninu stehenní kosti. Tento dar přežití, požehnání, mě přiměl k zamyšlení nad tím, jaký má můj život vlastně smysl.

Tato zkušenost ve mě intenzivně posílila potřebu najít odpověď na otázku „Proč jsem tady?“. Začal jsem hledat cestu, jak vyléčit zranění nejen po fyzické stránce, ale i na úrovni původní příčiny. Navštěvoval jsem všechny možné semináře. První z léčivých metod, kterou jsem poznal ještě před úrazem, byla Craniosakrální terapie. Tehdy jsem ale necítil vůbec nic. Upřímně, byl jsem během ošetření docela otrávený a považoval jsem to za nějakou blbost. Teprve po zranění jsem zacítil první fyzický vjem a uvěřil, že tato metoda může být nápomocná a funkční.

Během svého léčení jsem narazil také na rodinné konstelace, které začaly postupně bourat moje „pravdy“ o realitě. Došlo u mě k výrazné proměně mých schopností vnímat tělo a energie.

Tento proces, kdy jsem se snažil pochopit příčiny, proč žiji tak, jak žiji, pochopitelně zahrnoval i partnerské vztahy. Díky své introvertní povaze nepatřím zrovna mezi muže, kteří obráží bary a snaží se někoho sbalit. O to víc jsem se snažil „nastudovat“, jak ženu – partnerku získat. Mým cílem bylo žít „šťastný a naplněný život“. Bylo mi jasné, že v rámci sociální interakce mám rezervy a to mě vyburcovalo, abych na schopnosti navazovat kontakt s dalšími lidmi více zapracoval. 

Navštěvoval jsem satsangy, semináře esenciálního léčení, učil se dovednosti „jak správně myslet“, „jak být vědomý“, „jak si správně přát“ a díky zájmu o práci s tělem a jeho energiemi jsem se dostal i k tantře. Tato starověká moudrost mne oslovila, pomohla mi rozpustit fyzické bloky a pochopit další souvislosti.

Zasvěcení do Reiki mě seznámilo se světem energií, manter a léčení – další kousek do skládačky mého života. Dnes se s láskou zajímám mimo jiné i o energetické ošetření těla.

Než se mi pádem ze střechy roztočil tento kolotoč, moje představa o životě byla jasná: všechno se dá vymyslet hlavou, úspěch stojí pouze na tom, jak přemýšlím. Od 18 let jsem ležel v knihách o úspěchu, způsobu myšlení, podnikání, leadershipu, komunikaci, prezentaci, hltal jsem učení Roberta Kyiosakiho, Dale Carnegieho a mnoha dalších autorů. To vše plnilo moji hlavu principy, zásadami a zákony, které jsem se poctivě snažil a stále snažím uvádět do životní praxe.

Velmi brzy jsem začal podnikat v oblasti přímého prodeje, během třetí dekády života nastartoval manažerskou kariéru v nadnárodní společnosti, která se vyvíjela velmi příznivě – nebýt toho pádu. Dalším a výrazným aspektem, který ovlivnil mé další směřování, byla moje celoživotní touha stát se svobodným tvůrcem vlastního života.

Vzdělal jsem se v oblasti koučinku na Koučink akademii, a tím se mi propojily oba světy, „materiální“ a „spirituální“.

V rámci procesu neustálého sebezdokonalování jsem odjel do USA a absolvoval semináře Gottman institutu. Práce Dr. Johna Gottmana mě svou jednoduchostí a hlubokým smyslem oslovila natolik, že jsem získal certifikát na provozování workshopů a rozhodl jsem se předávat toto učení v ČR.

Z pasivní možnosti využít získané poznatky pouze pro sebe a vlastní partnerský vztah jsem přešel k aktivnímu vytváření obecné reality po celé naší zemi.

Dr. John Gottman přinesl na základě letitého výzkumu cenné informace o tom, co se dnes a denně ve vztazích reálně odehrává a na jakých principech fungují.  Od počátku mě fascinovalo, že někdo strávil víc než polovinu života bádáním, jak být v dlouhotrvajícím vztahu spokojen a naplněn.

Workshop podle Dr. Gottmana není postaven na několikahodinovém vyprávění a školení, obsahuje mnoho zajímavých praktických cvičení, která provádí sami účastníci. Páry se vlastně vzájemně koučují, moje role spočívá v pozici průvodce a pomocníka.

Každý pár má jedinečnou možnost zakusit přímo na místě mnoho „aha“ momentů, které je dovedou k hlubšímu uvědomění, intimitě a následně i k pocitu většího naplnění ze vztahu. S Lucií jsme vytvořili skvělý tandem a ne náhodou  zvolili slogan „tvoříme vědomé a naplněné vztahy“. Přesně to je totiž naším cílem: pomoci lidem žít vědomě a pociťovat hluboké naplnění.

A to je mé poslání, tím jsem si dnes jist.

A moje partnerské vztahy? Každá žena v mém životě byla výjimečná a byla pro mě tím, co jsem v daný moment nejvíce potřeboval. Každá mi zprostředkovala cennou moudrost a obohatila mě o další „mapu lásky“. Dobře vím, že někdy člověk musí udělat mnoho chyb, aby se z nich poučil. Zkušenost je nepřenosná, ovšem ne vždy je nutné procházet stejným procesem v té nejradikálnější formě – můžeme se navzájem inspirovat, získat spojence.

Žiji život svého poslání, což ovšem neznamená, že si neprocházím těžkými časy nebo že bych nezažíval silné emoce.

Život je plný právě ve své rozmanitosti a šíři.

Momentálně se nacházím v bodě, kdy mě baví lidi inspirovat a motivovat k naplnění svého života skrze pravdivost, vědomí a vzájemnou blízkost.

Děkuji Vám za zájem a pozornost. Pokud v mém příběhu nacházíte něco, s čím rezonujete, případně co vnímáte jako společné nebo naopak zcela rozdílné, to vše je skvělá příležitost k setkání a vzájemnému se obohacení.

S velkými díky a pokorou

Petr

×

Gottman Seven Principles Educator Certificate-page-001

×

Gottman Seven Principles Educator Certificate-page-001

×